ในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสี ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ การวิจัยพัฒนา อุตสาหกรรมหรือการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการดำเนินงาน ได้แก่ 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2562

Image
Image
© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล