ติดต่อเรา

.

Image

ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า

         เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีหน้าที่การดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การคัดเลือกสถานที่ตั้ง การคัดเลือกเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การศึกษาและจัดทำรายงานความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ดำเนินการขอใบอนุญาตในขั้นตอนต่างๆ การดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การให้ความรู้และ สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการและประสานงานการใช้เครื่องวัดรังสี ประจำตัวบุคคล วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในกิจการของ กฟผ.