หลักการเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการเกี่ยวกับไฟฟ้า

1. การผลิตไฟฟ้ามีหลักการอย่างไร และใช้อะไรเป็นต้นกำเนิดพลังงานได้บ้าง ?

(source: http://www.learneasy.info/MDME/iTester/tests/10901_Thermo_Basics/images/generating_electricity.html)

หลักการคือ การหาต้นกำเนิดพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน ชีวมวล พลังน้ำ พลังลม และพลังงานนิวเคลียร์ มาขับเคลื่อน (หมุน) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และปรับลดแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

     ยกเว้นในกรณีพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาศัยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาในเซลล์แสงอาทิตย์

2.ต้นกำเนิดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทย มีอะไรบ้าง และทำไมประเทศไทยจึงต้องใช้ต้นกำเนิดพลังงานหลายประเภท ในการผลิตไฟฟ้า ?


ประเทศไทยใช้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน ชีวมวล พลังน้ำ พลังลม พลังแสงอาทิตย์ และความร้อนใต้พิภพ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การที่เราใช้ต้นกำเนิดพลังงานหลายประเภทนั้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง หากต้นกำเนิดพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งขาดแคลน และยังป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพและเสริมความมั่นคงให้กับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
เหตุการณ์ในอดีต
รังสี
ความปลอดภัย
© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล