โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Browns Ferry

สถานที่: Decatur, Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเภทโรงไฟฟ้า: BWR

บริษัทผู้ผลิต: General Electric

เจ้าของและผู้ควบคุมดูแล: Tennessee Valley Authority

สถานภาพ: Operating

เกิดเหตุขัดข้อง: 22 มี.ค. 2518

เหตุการณ์ : เกิดเพลิงไหม้สายเคเบิล ต้องหยุดเดินเครื่อง

ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ: ระดับ 3 ตามมาตรา INES

การควบคุมเตาปฏิกรณ์หลังเกิดเพลิงไหม้

  • Unit 1  ได้ถูก Shut down โดยวิธี Manual และถูกหล่อเย็น โดยใช้การควบคุม Relief valve รวมถึง Booster pump, Control rod drive system pump
  • Unit 2  ถูก Shut down และถูกหล่อเย็นในชั่วโมงแรก โดยภายหลังถูกทำให้ความดันลดลง

ผลกระทบ

  • Unit 1 ถูกปิดเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในปี 2518 โดย Unit 1 ได้รับการซ่อมแซม และเปิดใช้งานอีกครั้งในปี2519
  • NRC ได้เพิ่มมาตรฐานสำหรับการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ตามข้อกำหนดของ Nuclear Information and Resource Service

เอกสารอ้างอิง

© 2021 ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์
Email : nuclearnews@egat.co.th โทร. 02-436-1966

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล